Evidence a kalibrace měřidel pro MS DOS

EM 4.1 (MS DOS) je starší, přesto však u mnoha uživatelů stále využívanou aplikaci, provozovanou v prostředí MS DOS. Je to programové vybavení určené k evidenci měřidel a souvisejících servisních a kontrolních úkonů. Svým obsahem pokrývá celý sortiment měřidel (pracovní měřidla, stanovená měřidla, etalony, referenční materiály). Celková koncepce odpovídá platným normám pro oblast zavádění systémů řízení jakosti ve vztahu k metrologii (zákon č. 505, EN řady 45000 a ISO řady 9000 MSA). Programové vybavení je v současné době téměř u všech uživatelů nahrazeno soudobou, moderní, client-server verzí v prostředí Windows - QTREE-EM C/S "Informační systém metrologie". Prostřednictvím obou verzí tohoto programového vybavení je v současné době evidováno cca 600 000 měřidel u více než sta uživatelů, zejména v oblasti strojírenské výroby, těžké chemie, potravinářské chemie a energetiky.

Hledáteli soudobé, komplexní, důkladné a spolehlivé řešení metrolické evidence, pokračujte na: QTREE-EM C/S pro Windows

Kromě obvyklých evidenčních funkcí (karty měřidel, seznamy a výběry měřidel) obsahuje nástroje pro organizaci práce kontrolního a měrového střediska (signalizace a inventarizace servisních úkonů a kontrol). Pomocí modulů pro vyhodnocování časových posloupností jednotlivých kontrolních měření a sledování údržby měřidla lze optimalizovat konfirmační lhůty.

 

Řešené organizační úrovně

 • Vrcholová metrologická pracoviště
 • Výdejny měřidel
 • Kontrolní měrová střediska - KMS
 • Kontrolní měrová pracoviště - KMP

 

Zpracovávané úlohy

Vhodnou instalací a definováním vazeb lze vyhovět jak jednoduchým, tak složitým organizačním strukturám podniku a rozmanitým požadavkům metrologických řádů.

Vrcholové pracoviště na úrovni OŘJ

 • Tvorba a údržba centrálně udržovaných číselníků
 • Evidence dodavatelů kalibračních služeb
 • Evidence jedinečných měřidel
 • Seznam metodik
 • Seznam etalonů
 • Seznam stanovených měřidel
 • Přehledy o zákaznících
 • Přehledy o dodavatelích kalibračních služeb
 • Hodnocení dodavatelů kalibračních služeb

 

Výdejna

 • Operativní evidence měřidel
 • Roční plán kalibrací
 • Operativní plán kalibrací
 • Expedice měřidel ke kalibraci
 • Příjem měřidel z kalibrace
 • Hodnocení subjektů (výrobců, dodavatelů, servisních pracovišť, ověřujících pracovišť)

 

KMS – kontrolní měrové středisko

 • Operativní evidence vlastních měřidel
 • Operativní evidence měřidel přijatých ke kalibraci
 • Roční plán kalibrací
 • Operativní plán kalibrací
 • Příjem zakázek
 • Expedice zakázek
 • Sledování výkonů
 • Kalibrační postupy
 • Tvorba a evidence metodických postupů
 • Přehledy o zákaznících

 

KMP – kontrolní měrové pracoviště

 • Roční plán kalibrací
 • Operativní plán kalibrací
 • Operativní evidence prováděných kalibrací - kalibrační protokoly
 • Evidence výkonů

 

Základní charakteristiky

 • Kromě obvyklých evidenčních funkcí (karty měřidel, seznamy měřidel, výběry měřidel) obsahuje nástroje pro organizaci práce výdejen, kontrolních měrových středisek a pracovišť - sestavení ročních a operativních plánů kalibrací, signalizace a inventarizace servisních úkonů a kontrol, příjem měřidel ke kalibraci, organizaci kalibračních pracovišť, oceňování kalibračních služeb, expedici zkalibrovaných měřidel.
 • Programový systém lze konfigurovat tak, že evidenci provádí výdejna a kalibraci zabezpečuje externí nebo interní prostorově odlehlé KMS (není připojeno do sítě v režimu online). V tomto případě jsou spolu s měřidly ke kalibraci odesílány veškeré potřebné informace o měřidle na paměťovém nosiči nebo po síti. KMS doplní k těmto informacím záznam o kalibraci, včetně všech detailních výsledků měření a vrací kompletní informace spolu s měřidly zpět na výdejnu.
 • Zaměřeno na intenzivní multiuživatelský síťový provoz.
 • Propracovaný systém ochrany dat proti zneužití - přístupová práva (16 úrovní) k jednotlivým souborům pro jednotlivé uživatele systému.
 • Prokazování manipulace s daty.
 • Historie změn na kartě, historie záznamů o kalibraci včetně všech detailů kalibračních protokolů - naměřených hodnot.
 • Centrálně a lokálně udržované číselníky (obory, druhy, stavy, typy, kategorie, statusy, jakostní znaky, známky).
 • Evidence metodických předpisů (evidenční číslo, vydání, revize, obsah).
 • Evidence kalibračních algoritmů.
 • Evidence dodavatelů kalibračních služeb a jejich hodnocení (úplná adresa, rozsah činností, postavení, certifikace a její platnost).
 • Hodnocení dodavatelů kalibračních služeb, výrobců, dodavatelů a servisů.
 • Úplná a redukovaná evidenční karta měřidla.
 • Současné plánování tří typů kontrol a servisních úkonů s rozdílnou periodicitou opakování.
 • Kalibrační cyklus lze vyjádřit ve dnech, měsících nebo v počtu použití.
 • Neomezený počet sledovaných parametrů měřidla (měřicí přípravky, kombinovaná měřidla).
 • Možnost zařazení měřidel do více systémů (ISO, ASME III, ASME I-VII, RCCM).
 • Vazba na výkresovou dokumentaci měřidla.
 • Vazba na nadřízené etalony.
 • Přiřazení měřidla k výrobku a vyšetření jeho způsobilosti.
 • Definice kalibračních řetězců (okruhů, uzlů)
 • Evidování jedinečných měřidel.
 • Rozsáhlé plánovací možnosti.
 • Rozsáhlé možnosti sledování výkonů kalibračních pracovišť.
 • Moduly pro vyšetřování schopnosti měřidel - krátká metoda, dlouhá metoda, metody SPC, včetně grafických výstupů (histogramy, Cg, Cgk).
 • Kalibrační moduly pro základní druhy měřidel v oborech délka, teplota a tlak s možností automatizovaného vstupu dat z kalibračních zařízení
 • Kalibrační křivky
 • Rozsáhlé možnosti přizpůsobení uživatelem (kalibrační protokoly, kalibrační algoritmy, tiskové výstupy).
 • Kromě standardních tiskových sestav má uživatel k dispozici interaktivní nástroj pro definování vlastních sestav.
 • Součástí nabídky je převod souborů ze stávající evidence do prostředí EM V 4.1.
 • Vývoj systému a servis zabezpečuje vlastní vývojový tým s mnohaletými zkušenostmi.
 • Servis je zabezpečován buď osobně nebo prostřednictvím sítě internet.

 

 

Servis a související služby

 • 24 hodinový uživatelský – “hot line” servis
 • Operativní řešení všech mimořádných situací prostřednictvím internetu a dálkové správy
 • Instalaci, instruktáž a školeni provádějí pracovníci autorského týmu
 • Součástí instalace software je i kompletní převod datové základny ze stávajícího systému uživatele do námi dodávaného systému EM V4.1.


Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...