Laboratoře - LIMS

Informační systém laboratoře typu LIMS

QTREE-LAB C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS, která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, který prostřednictvím hierarchické struktury procesů a kontrolních plánů zabezpečuje sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických SPC nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Systém je určen pro provozní laboratoře, centrální laboratoře, zkušebny, řídicí centra, pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, OŘJ a TPV.  Je vhodný zejména pro výrobce s kontinuální výrobou (chemická výroba, potravinářská výroba, výroba stavebních hmot, těžba surovin a podobně). Systém svými funkcemi napomáhá vyhovět požadavkům norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6, ISO/TS 16949, zákonů č.505/1990 Sb., č.119/2000 Sb, č.110/1997 Sb., vyhlášky č.147 a navazujících vyhlášek MPO. Koncepce řešení je mimořádně vhodná pro realizaci HACCP. Součástí jsou rovněž nástroje pro hmotnostní nebo objemovou kontrolu hotově baleného zboží označeného symbolem "e". Softwarové řešení poskytuje jak detailní, tak agregované pohledy na data sledovaných procesů uspořádaných ve struktuře: Odběrné místo - Produkt - Proces - Dodavatel (odběratel) - Smlouva (předpis) - Výrobní dávka (dodávka) - Kontrolní plán - Analýza - Analytický znak. Z technologického hlediska se jedná o aplikaci v prostředí Windows (95, 98, XP, NT, 2000, 2003, Vista 32/64bit, 7 32/64-bit) využívající client-server databázovou technologii a on-line komunikaci s externím měřícím zařízením. Svými funkcemi pokrývá veškeré funkce všech variant předchozích verzí programů TriLab a TriDen.

Statistické nástroje pro SPC


Všechny systémy QTREE CAQ SYSTEMS zaměřené na monitorování kvality (QTREE-CAQ Monitor.NET, QTREE-SPC C/S, QTREE-LAB C/S a QTREE-TEST C/S) jsou vybaveny rozsáhlou sadou statistických nástrojů pro zajišťování SPC.

Statistická hlášení pro Six Sigma

Statistická hlášení pro Six Sigma je rozšiřující externí modul systému QTREE-LAB C/S, který zajišťuje definování a zpracování statistických hlášení. Statistická hlášení mohou obsahovat jak standardní statistické parametry, tak parametry využitelné při aplikování metodologie Six Sigma. Definice hlášení jsou sestavovány nad existujícími strukturami definovanými v systému QTREE-LAB C/S (jakostní znaky, analýzy, kontrolní plány, procesy). Při sestavování těchto definic je k dispozici množina různých statistických parametrů a několik variant časových řad. K prezentaci statistických hlášení je využíván program MS Excel®. Modul statistických hlášení je určen především pro manažery kvality. Je mimořádně vhodný zejména ke zpracování dokumentů při aplikaci metodologie Six Sigma, pro pracovní porady a k přípravě dokumentů pro jednání s auditory a zákazníky. Program MS Excel® je spouštěn a ovládán interně z programu QTREE-LAB C/S. Toto řešení poskytuje uživatelům mimořádný komfort při jejich dalším využití - předávání vyšším organizačním jednotkám, úpravách, vytváření grafů, tisku, zařazování do tiskových dokumentů ve formátu MS Word®, či zařazování do prezentací ve formátu MS Powerpoint®. Takřka na jedno kliknutí myši program vybere data dle definice hlášení z databáze, uspořádá je do tabulky, převede a naformátuje do listu MS Excel® bez jakékoliv další účasti obsluhy. S vytvořeným listem lze dále libovolným způsobem pracovat pomocí MS Excel® a dalších nástrojů MS Office®

Krabicové grafy

Krabicové grafy jsou novou funkcí systému QTREE-LAB C/S, která umožňuje rychlé a přehledné vyhodnocení vývoje vybraného jakostního znaku v čase. Tato funkce je určena především pro manažery a je mimořádně vhodná zejména pro rychlé a přehledné hodnocení kvality během pracovních porad, při jednání s auditory a zákazníky. Krabicové grafy jsou ve srovnání s prostými spojnicovými grafy pro uživatele mimořádně užitečné tím, že každý bod grafu - každá "krabice", která představuje množinu naměřených hodnot v určitém časovém úseku, současně vypovídá o tvaru rozdělení, poloze a variabilitě. Konkrétně je v každém bodu grafu zobrazena minimální a maximální hodnota, medián (prostřední hodnota), horní a dolní kvartil. Oblast mezi kvartily je někdy označována jako interkvartilový interval IQR. Krabicové grafy výrazným způsobem rozšiřují možnosti systému QTREE-LAB C/S. K zobrazení grafu je využíván program Excel, který je spouštěn a ovládán interně z programu QTREE-LAB C/S. Toto řešení poskytuje uživatelům mimořádný komfort při dalším využití grafů - tisk, zařazování do tiskových dokumentů ve formátu Word, či zařazování do prezentací ve formátu Powerpoint. Program QTREE-LAB C/S umožňuje zobrazit naměřené hodnoty pro libovolný počet jakostních znaků současně. Jednotlivé grafy jsou v tomto případě zobrazeny na samostatných záložkách. V kombinaci s další novou funkcí programu - spojnicovými grafy, program umožňuje zobrazit naměřené hodnoty pro libovolný počet jakostních znaků po dvojicích, tvořených krabicovým a spojnicovým grafem na samostatných záložkách. Uživatel tak může v případě analýzy krabicového grafu, který poskytuje informace o tvaru rozdělení, poloze a variabilitě okamžitě přejít k spojnicovému grafu, kde získá detailní informace o každé naměřené hodnotě. Takřka na jedno kliknutí myši lze získat dokonalý přehled o kontrolovaných výrobních procesech.

Propojení QTREE-LAB C/S s MS Excel®

Při využívání systému QTREE-LAB C/S nastávají situace, kdy je vhodné s některými objekty pracovat prostřednictvím programu MS Excel®. Je to vhodné zejména v situacích, kdy je potřeba s určitým objektem dále pracovat, například nad ním vytvářet nestandardní grafy, zařazovat jej do textových dokumentů nebo prezentací. Funkce pro spolupráci s programem MS Excel® jsou k dispozici při sestavování kontrolních plánů v průběhu editace mezních hodnot v celém seznamu znaků kontrolního plánu, při editaci hodnot jakostních znaků na vybrané množině vzorků a při zpracování protokolů jako druhá varianta výstupu protokolů vedle tisku. Tyto nové možnosti programu jsou určené především pro správce aplikace a manažery. Jsou mimořádně vhodné zejména ke zpracování dokumentů pro pracovní porady a k přípravě dokumentů pro jednání s auditory a zákazníky. Program MS Excel® je spouštěn a ovládán interně z programu QTREE-LAB C/S. Toto řešení poskytuje uživatelům mimořádný komfort , kdy se takřka jedním kliknutím myši převede a naformátuje požadovaný objekt do listu MS Excel® bez jakékoliv další účasti obsluhy. S vytvořeným listem lze dále libovolným způsobem pracovat prostřednictvím MS Excel®.

Zpracování dat provozní laboratoře, vstupní, výstupní a mezioperační kontroly pro MS DOS

TriLab je procesově orientovaný informační systém pro hodnocení jakosti výroby s výstupy, které jsou nedílnou součástí moderních způsobů řízení jakosti (TQM, TQC, QS apod.). TriLab zabezpečuje sběr, evidenci a vyhodnocování naměřených hodnot sledovaných jakostních znaků kontrolních vzorků a souvisejících technologických parametrů. Svým zaměřením je určen k aplikování v provozních laboratořích, centrálních laboratořích, řídicích centrech, pracovištích vstupní, výstupní a mezioperační kontroly.

Laboratorní deník pro MS DOS

TriDen je jednoduchý prostředek umožňující přirozený sběr a zpracování dat včetně jednoduchého a názorného posouzení standardnosti kvality výrobků a výrobních operací na malém počtu vzorků.

Syndikovat obsah

Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...