Software

QTREE-CAQ Monitor .NET - Systém monitorování kvality

QTREE-CAQ Monitor.NET vznikl spojením tří předchozích variant software pro monitorování kvality - QTREE-SPC C/S, QTREE-LAB C/S a QTREE-TEST C/S, kde každá předchozí varianta měla svá specifika v závislosti na typu výroby. Kromě toho je do systému QTREE-CAQ Monitor.NET integrován software QTREE-EM C/S (evidence měřidel). Zákazníkům je tak nabízen ucelený produkt, který najde svá uplatnění jak při kontrole výroby diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav. Samozřejmostí je shoda s požadavky standardů ISO 9000, ISO 14000, ISO 22514, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949. Softwarové řešení poskytuje jak detailní, tak agregované pohledy na data sledovaných procesů. Z technologického hlediska se jedná se o aplikaci v prostředí Windows (XP, 2000, 2003, Vista 32/64bit, 7 32/64-bit, 8 32/64-bit, Windows 10 32/64-bit) využívající databázovou technologii Microsoft SQL Server a on-line komunikaci s externími měřícími přístroji.

Informační systém monitorování kvality - SPC software

QTREE-SPC C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS, která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, který prostřednictvím hierarchické datové struktury kontrolních plánů a kontrolních odběrů zabezpečuje sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických SPC nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Systém je určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, OŘJ a TPV. Je vhodný zejména pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949. Softwarové řešení poskytuje jak detailní, tak agregované pohledy na data sledovaných procesů v členění: Výrobek - Postup - Operace - Výrobní příkaz (dávka, dodávka) - Kontrolní plán - Měřitelné parametry - Atributivní parametry. Z technologického hlediska se jedná se o aplikaci v prostředí Windows (95, 98, XP, NT, 2000, 2003, Vista 32/64bit, 7 32/64-bit) využívající client-server databázovou technologii a on-line komunikaci s externím měřícím zařízením.

Smart Data Logger - Inteligentní sběrač dat z měřidel Mitutoyo a Mahr

 

QTREE-SDL - Smart Data Logger je univerzální vícefunkční sběrač dat z měřidel Mitutoyo a Mahr . Sběrač dat je vybaven barevnou dotykovou obrazovkou, vyměnitelnou Micro-SD paměťovou kartou, bezdrátovým BT spojením s nadřízeným systémem a vlastním napájením z vestavěného akumulátoru. Jedná se o mikroprocesorový systém, který nevyžaduje bezprostřední přítomnost počítače na kontrolním pracovišti. Sběrač je vybaven vlastním obslužným programem, který na základě vložených parametrů měřicí úlohy řídí průběh měření. Je určen pro bezprostřední nasazení do výrobních hal, co nejblíže k provádění výrobních operací, kde by bylo nasazení osobních počítačů nemožné nebo značně neefektivní. QTREE-SDL lze využít jak v online režimu, kde komunikuje se vzdáleným nadřízeným systémem bezdrátově, tak v offline režimu, jako přenosný sběrač a dočasné shromaždiště dat měřicího pracoviště na Mikro-SD kartě nebo jako pouhý převodník (multiplexer) dat z měřidel do PC, připojený k PC prostřednictvím USB kabelu, RS232 nebo Bluetooth. 

Bezdrátové terminály pro sběr dat z měřidel Mitutoyo a Mahr

Terminály jsou autonomní vícekanálové převodníky pro sběr dat z měřidel Mitutoyo a Mahr, vybavené LCD obrazovkou, křížovým ovladačem a bezdrátovým BT spojením s nadřízeným systémem. Terminály nevyžadují bezprostřední přítomnost počítače na kontrolním pracovišti. Jsou vybaveny vlastním obslužným programem, který na základě vložených parametrů měřicí úlohy řídí průběh měření. Jsou určené pro bezprostřední nasazení do výrobních hal, co nejblíže k provádění výrobních operací, kde by bylo nasazení osobních počítačů nemožné nebo značně neefektivní. Terminály lze využít i jako pouhé sběrače dat nebo převodníky (multiplexery).
Cena terminálu QTREE-DUMX-TE ...

Automatizovaný sběr dat z měřidel MITUTOYO a převodníků QTREE-DUMXn nebo MITUTOYO DMX16 do MS Excel

QTREE-DC/DMX16 je program pro sběr dat z měřidel MITUTOYO® připojených k počítači prostřednictvím převodníků QTREE-DUMXn nebo MITUTOYO® DMX-16 do libovolné uživatelem definované aplikace v prostředí MS Excel®, nebo do výstupního textového souboru. Sběr dat může probíhat bez obsluhy, zcela automaticky v předem nastavených intervalech.

Automatizovaný sběr dat z měřidel a přístrojů na portu RS232 do MS Excel

QTREE-DC/RS232 je program pro sběr dat z libovolných měřidel a přístrojů, připojených k počítači prostřednictvím portu RS232, do uživatelem definované aplikace v prostředí MS Excel.

Evidence rekvalifikačních zkoušek výrobků

Na výrobce komponentů pro automobilový průmysl je vyvíjen tlak na kvalitu výroby ze strany všech významných producentů z oblasti automobilového průmyslu. Důraz je kladen mimo jiné na systematické provádění rekvalifikačních zkoušek. V takovém případě je nutné mít precizně zpracovanou prováděcí dokumentaci, přesnou a důslednou evidenci a správu veškerých podkladů a výsledků zkoušek, které zpravidla vyžadují auditoři. Pro tyto potřeby jsme vyvinuli informační systém QTREE-RZK C/S určený především pro pracoviště řízení kvality. Tento informační systém je součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS, která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality – CAQ firmy TŘEŠTÍK. Systém zajišťuje operativní evidenci a správu rekvalifikačních zkoušek, včetně všech souvisejících dokumentů. Provádění těchto rekvalifikačních zkoušek určuje norma ISO TS 16949:2009. Dokumenty jsou v systému evidovány v plném znění a v původních formátech, ve kterých byly vytvořeny. Z technologického hlediska se jedná o aplikaci v prostředí Windows využívající client-server databázovou technologii.

Informační systém metrologie - evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS, která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů. Celková koncepce řešení odpovídá platným normám pro oblast zavádění systémů řízení jakosti ve vztahu k metrologii - zákon č. 505, EN řady 45000 a ISO řady 9000. Systém nachází uplatnění u všech uživatelů, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949. Koncepce řešení vychází z řešení EM V 4.1, které se osvědčilo v praxi na mnoha pracovištích v různých oblastech průmyslové výroby. Pomocí obou verzí je v současné době evidováno cca 500 000 měřidel u více než sta uživatelů, zejména v oblasti strojírenské výroby, těžké chemie, potravinářské chemie a energetiky. Systém není pouhou evidencí měřidel a nástrojem pro plánování a evidenci kalibrací, ale díky rozšiřujícím modulům CAL tools, MSA Tools a ovladačům externích zařízení je i výkonným nástrojem pro provádění kalibrací a vyšetřování způsobilosti měřidel. Nejnovější verze obsahuje nástroje a technologie pro komunikaci s externími kalibračními pracovišti, včetně odesílání a příjmu externích kalibračních protokolů libovolných formátů, opatřených elektronickým podpisem. K dispozici je rovněž verze, která je přizpůsobena pro využití v oblasti plánování a evidence revizí tlakových nádob a elektrických zařízení. Z technologického hlediska se jedná se o aplikaci v prostředí Windows (95, 98, XP, NT, 2000, 2003, Vista 32/64bit, 7 32/64-bit) využívající client-server databázovou technologii.

Automatizovaný import dat z 3D měřicích strojů Micro-Vu s řídicím programem InSpec

QTREE-SPC 3DEX je rozšiřující modul systému QTREE-SPC C/S pro plně automatizovaný sběr dat z měřicích strojů firmy Micro-Vu, produktových řad VERTEX, EXCEL a SOL, řízených měřicím programem InSpec pro Windows. Program řeší plně automatizované monitorování datových výstupů z měřicích strojů, ukládání dat technologií client/server, vizualizaci naměřených hodnot a průběžné zobrazování regulačního diagramu. Software je produktem z produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS, která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmyTŘEŠTÍK.

Informační systém laboratoře typu LIMS

QTREE-LAB C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS, která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, který prostřednictvím hierarchické struktury procesů a kontrolních plánů zabezpečuje sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických SPC nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Systém je určen pro provozní laboratoře, centrální laboratoře, zkušebny, řídicí centra, pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, OŘJ a TPV.  Je vhodný zejména pro výrobce s kontinuální výrobou (chemická výroba, potravinářská výroba, výroba stavebních hmot, těžba surovin a podobně). Systém svými funkcemi napomáhá vyhovět požadavkům norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6, ISO/TS 16949, zákonů č.505/1990 Sb., č.119/2000 Sb, č.110/1997 Sb., vyhlášky č.147 a navazujících vyhlášek MPO. Koncepce řešení je mimořádně vhodná pro realizaci HACCP. Součástí jsou rovněž nástroje pro hmotnostní nebo objemovou kontrolu hotově baleného zboží označeného symbolem "e". Softwarové řešení poskytuje jak detailní, tak agregované pohledy na data sledovaných procesů uspořádaných ve struktuře: Odběrné místo - Produkt - Proces - Dodavatel (odběratel) - Smlouva (předpis) - Výrobní dávka (dodávka) - Kontrolní plán - Analýza - Analytický znak. Z technologického hlediska se jedná o aplikaci v prostředí Windows (95, 98, XP, NT, 2000, 2003, Vista 32/64bit, 7 32/64-bit) využívající client-server databázovou technologii a on-line komunikaci s externím měřícím zařízením. Svými funkcemi pokrývá veškeré funkce všech variant předchozích verzí programů TriLab a TriDen.

Automatizované měření do MS Excel

QTREE-DC je otevřená sada programů pro sběr dat z měřicích přístrojů připojených online k počítači do libovolné uživatelem definované aplikace v prostředí MS Excel.

Nástroje pro provozní měřicí a kontrolní pracoviště


Všechny varianty software QTREE (QTREE-CAQ Monitor.NET, QTREE-SPC C/S, QTREE-LAB C/S a QTREE-TEST C/S) jsou vybaveny interaktivními nástroji pro provádění kontrolních činností v provozních podmínkách - software dílenských terminálů. Obvykle je tento software přizpůsobován kontrole zcela konkrétního typu výrobku na jednoúčelovém nebo univerzálním kontrolním zařízení, připojeném k počítači a vytváří se tak specialní software měřicí stanice. Vizualizace dat je navržena v závislosti na charakteru kontroly. Pokud to charakter kontroly umožňuje, je průběžně zobrazován regulační diagram, zobrazující jak polohu, tak rozptyl v čase. Kromě překročení tolerančních mezí je obvykle signalizováno i překročení regulačních mezí. 

Informační systém zkušebny - operativní plánování a řízení kontroly

QTREE-TEST C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS, která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, který poskytuje nástroje pro operativní plánování a řízení kontroly, sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických SPC nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Systém nachází využití zejména u firem z oblasti plastikářské výroby s velkým množstvím kontrolních operací daných velkým počtem výrobních míst - lisů, velkým množstvím druhů výrobků a odpovídajícím množstvím výrobních nástrojů - vstřikovacích forem s mnoha pozicemi. Systém lze však úspěšně provozovat v jakékoliv jiné oblasti průmyslové výroby. Je vhodným nástrojem pro provozní laboratoře, centrální laboratoře, zkušebny, řídicí centra, pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, OŘJ, TPV a výrobní úseky. Systém svými funkcemi napomáhá vyhovět požadavkům norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6, ISO/TS 16949. Z technologického hlediska se jedná se o aplikaci v prostředí Windows (95, 98, XP, NT, 2000, 2003, Vista 32/64bit, 7 32/64-bit) využívající client-server databázovou technologii a on-line komunikaci s externím měřícím zařízením. Od ostatních systémů z řady QTREE CAQ SYSTEMS se liší tím, že kromě funkcí pro monitorování a statistické řízení procesů navíc nabízí funkce pro operativní plánování a řízení kontroly.

Import dat z 3D měřicího systému DEA

Jedná se o rozšiřující modul systému QTREE-SPC C/S, zajišťující plně automatický import dat ze souborů, které generuje 3D měřicí systém DEA do databáze QTREE-SPC C/S.

Informační systém pro řízení a správu dokumentů dle norem ISO

QTREE-DOC C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS, která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Informační systém QTREE-DOC C/S je určený k zajišťování kompletní evidence, k řízení a ke správě veškerých firemních dokumentů, příloh, odkazů a kopií. Prostřednictvím seznamů popisujících organizační členění firmy (seznam podnikových útvarů, seznam funkcí a seznam pracovních skupin a jejich členů) systém zajišťuje trvalý, dokonalý a zabezpečený přehled o firemních dokumentech ve všech stádiích jejich vývoje od návrhu, počínaje přes připomínkování, kontrolu, schvalování až po uvolnění a používání konče. Bezpečnost dokumentů je zajišťována již na základní technologické úrovni (na úrovni databázového serveru). Na úrovni programu je zajišťována prostřednictvím seznamu rolí, přístupových práv (grantů), které jsou přidělovány jednotlivým uživatelům programu, zařazeným do pracovních skupin. Systém byl navržen s ohledem na aplikování v oblasti systémů kvality a lze s jeho pomocí zajistit řízení všech firemních dokumentů, které tuto oblast popisují a dokumentují a které završuje příručka kvality. Z technologického hlediska se jedná se o 32-bitovou aplikaci v prostředí W95, W98, NT, W2000 a WXP, využívající databázovou technologii client-server.

QTREE-DUMX Terminal Manager

QTREE-DUMX Terminal Manager je software pro obsluhu terminálů QTREE-DUMX4-TE a QTREE-DUMX8-TE. Software provádí nastavení terminálů, konfiguruje měřicí úlohy terminálů, přijímá data od terminálů a ukládá je do souborů. Dále exportuje soubory s naměřenými daty do standardních formátů, které lze posléze zpracovat programem MS Excel a statistickým software různých výrobců.

Automatizovaný sběr dat z měřidel MITUTOYO a převodníku QTREE-DUMXn do MS Excel

QTREE-DC/DUMX je program pro sběr dat z měřidel MITUTOYO® připojených k počítači prostřednictvím převodníku QTREE-DUMXn do libovolné uživatelem definované aplikace v prostředí MS Excel®.

Informační systém pro pivovarskou výrobu

QTREE-BP C/S je systém pro evidenci a výrobní bilance v pivovarské výrobě. Ve spojení se systémem QTREE-LAB C/S „Informační systém laboratoře” shromažďuje, organizuje a pro manažerské řízení pivovarské výroby třídí a uspořádává detailní informace o finálních výrobcích, meziproduktech a surovinách jak z hlediska jejich výrobně technických a jakostních parametrů, tak z hlediska parametrů výtěžnosti a výtrat ve všech fázích procesu výroby piva – varna, spilka, sklep, filtrace, stáčení. Systém zavádí jednoznačné identifikace výrobních dávek ve všech fázích procesu výroby a eviduje jejich časové a objemové návaznosti, čímž umožňuje průběžně, precizně a prokazatelně sledovat jejich původ a současně porovnávat a vyhodnocovat jejich extraktové a objemové bilance, laboratorní parametry a vlastnosti. Informační systém je využíván nejznámějšími českými pivovary.

Statistické nástroje pro SPC


Všechny systémy QTREE CAQ SYSTEMS zaměřené na monitorování kvality (QTREE-CAQ Monitor.NET, QTREE-SPC C/S, QTREE-LAB C/S a QTREE-TEST C/S) jsou vybaveny rozsáhlou sadou statistických nástrojů pro zajišťování SPC.

SPC Wi-Fi Client pro počítače PDA

QTREE-DC/RS WiFi Client je software pro počítače PDA, který rozšiřuje funkce systému QTREE-SPC C/S o vzdálený bezdrátový vstup dat v režimu on-line. Software komunikuje v on-line režimu se vzdálenou databází, ze které přebírá informace a parametry pro řízení měřicí úlohy (kontrolní plány, pracovníci a stroje) a do které opět v on-line režimu ukládá výsledky kontrolních měření (kontrolní odběry).  Lze jej využít zejména pro vytváření kontrolních SPC pracovišť využívajících měřidel Mitutoyo® připojených k USB portu počítače PDA prostřednictvím zařízení QTREE-DUMX4. Softwarové řešení je pojato obecně a může být z tohoto důvodu využito pro vstup dat z libovolných měřicích zařízení, vybavených rozhraním RS232. Software lze provozovat na počítačích třídy PDA s operačním systémem WINDOWS CE (WINDOWS MOBILE), které jsou vybaveny rozhraním USB HOST nebo RS232 a které lze zapojit do počítačové sítě prostřednictvím rozhraní WiFi.  Modul výrazným způsobem rozšiřuje možnosti provozního nasazení software z produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS, která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK.

Globální přehled Cp, Cpk

Globální přehled Cp, Cpk je nová funkce systému QTREE-SPC C/S, která umožňuje rychlé a přehledné vyhodnocení způsobilosti všech kontrolovaných procesů a strojů. Tato funkce je určená především pro manažery a je mimořádně vhodná zejména pro rychlé a přehledné hodnocení kvality během pracovních porad, při jednání s auditory a zákazníky. Funkce umožňuje pro libovolnou množinu výrobků (například celý katalog) a zadané období zobrazit seznam všech dosažených koeficientů způsobilosti Cp, Cpk, Pp, Ppk, Cm a Cmk. Seznam je členěn dle stromové struktury výrobek - postup - operace - kontrolní plán - kontrolovaný parametr. K zobrazení seznamu je využíván program Excel, který je spouštěn a ovládán interně z programu QTREE-SPC C/S. Toto řešení poskytuje uživatelům mimořádný komfort při jeho dalším využití - tisky, zařazování do tiskových dokumentů ve formátu Word, či zařazování do prezentací ve formátu Powerpoint. Takřka na jedno kliknutí myši lze získat dokonalý přehled o všech kontrolovaných výrobních procesech.

Statistická hlášení pro Six Sigma

Statistická hlášení pro Six Sigma je rozšiřující externí modul systému QTREE-LAB C/S, který zajišťuje definování a zpracování statistických hlášení. Statistická hlášení mohou obsahovat jak standardní statistické parametry, tak parametry využitelné při aplikování metodologie Six Sigma. Definice hlášení jsou sestavovány nad existujícími strukturami definovanými v systému QTREE-LAB C/S (jakostní znaky, analýzy, kontrolní plány, procesy). Při sestavování těchto definic je k dispozici množina různých statistických parametrů a několik variant časových řad. K prezentaci statistických hlášení je využíván program MS Excel®. Modul statistických hlášení je určen především pro manažery kvality. Je mimořádně vhodný zejména ke zpracování dokumentů při aplikaci metodologie Six Sigma, pro pracovní porady a k přípravě dokumentů pro jednání s auditory a zákazníky. Program MS Excel® je spouštěn a ovládán interně z programu QTREE-LAB C/S. Toto řešení poskytuje uživatelům mimořádný komfort při jejich dalším využití - předávání vyšším organizačním jednotkám, úpravách, vytváření grafů, tisku, zařazování do tiskových dokumentů ve formátu MS Word®, či zařazování do prezentací ve formátu MS Powerpoint®. Takřka na jedno kliknutí myši program vybere data dle definice hlášení z databáze, uspořádá je do tabulky, převede a naformátuje do listu MS Excel® bez jakékoliv další účasti obsluhy. S vytvořeným listem lze dále libovolným způsobem pracovat pomocí MS Excel® a dalších nástrojů MS Office®

Krabicové grafy

Krabicové grafy jsou novou funkcí systému QTREE-LAB C/S, která umožňuje rychlé a přehledné vyhodnocení vývoje vybraného jakostního znaku v čase. Tato funkce je určena především pro manažery a je mimořádně vhodná zejména pro rychlé a přehledné hodnocení kvality během pracovních porad, při jednání s auditory a zákazníky. Krabicové grafy jsou ve srovnání s prostými spojnicovými grafy pro uživatele mimořádně užitečné tím, že každý bod grafu - každá "krabice", která představuje množinu naměřených hodnot v určitém časovém úseku, současně vypovídá o tvaru rozdělení, poloze a variabilitě. Konkrétně je v každém bodu grafu zobrazena minimální a maximální hodnota, medián (prostřední hodnota), horní a dolní kvartil. Oblast mezi kvartily je někdy označována jako interkvartilový interval IQR. Krabicové grafy výrazným způsobem rozšiřují možnosti systému QTREE-LAB C/S. K zobrazení grafu je využíván program Excel, který je spouštěn a ovládán interně z programu QTREE-LAB C/S. Toto řešení poskytuje uživatelům mimořádný komfort při dalším využití grafů - tisk, zařazování do tiskových dokumentů ve formátu Word, či zařazování do prezentací ve formátu Powerpoint. Program QTREE-LAB C/S umožňuje zobrazit naměřené hodnoty pro libovolný počet jakostních znaků současně. Jednotlivé grafy jsou v tomto případě zobrazeny na samostatných záložkách. V kombinaci s další novou funkcí programu - spojnicovými grafy, program umožňuje zobrazit naměřené hodnoty pro libovolný počet jakostních znaků po dvojicích, tvořených krabicovým a spojnicovým grafem na samostatných záložkách. Uživatel tak může v případě analýzy krabicového grafu, který poskytuje informace o tvaru rozdělení, poloze a variabilitě okamžitě přejít k spojnicovému grafu, kde získá detailní informace o každé naměřené hodnotě. Takřka na jedno kliknutí myši lze získat dokonalý přehled o kontrolovaných výrobních procesech.

Propojení QTREE-LAB C/S s MS Excel®

Při využívání systému QTREE-LAB C/S nastávají situace, kdy je vhodné s některými objekty pracovat prostřednictvím programu MS Excel®. Je to vhodné zejména v situacích, kdy je potřeba s určitým objektem dále pracovat, například nad ním vytvářet nestandardní grafy, zařazovat jej do textových dokumentů nebo prezentací. Funkce pro spolupráci s programem MS Excel® jsou k dispozici při sestavování kontrolních plánů v průběhu editace mezních hodnot v celém seznamu znaků kontrolního plánu, při editaci hodnot jakostních znaků na vybrané množině vzorků a při zpracování protokolů jako druhá varianta výstupu protokolů vedle tisku. Tyto nové možnosti programu jsou určené především pro správce aplikace a manažery. Jsou mimořádně vhodné zejména ke zpracování dokumentů pro pracovní porady a k přípravě dokumentů pro jednání s auditory a zákazníky. Program MS Excel® je spouštěn a ovládán interně z programu QTREE-LAB C/S. Toto řešení poskytuje uživatelům mimořádný komfort , kdy se takřka jedním kliknutím myši převede a naformátuje požadovaný objekt do listu MS Excel® bez jakékoliv další účasti obsluhy. S vytvořeným listem lze dále libovolným způsobem pracovat prostřednictvím MS Excel®.

Online tisk R&R protokolu v anglickém jazyce

Pro uživatele, kteří využívají pro vyšetřování způsobilosti měřidel online metodu R&R prostřednictvím těchto www stránek, je k dispozici možnost tisknout protokol jak v českém, tak v anglickém jazyce. Ovládání je stejné, jenom při volbě tisku zvolíte jazyk protokolu. Metoda R&R je jiným pojmenováním metody průměrů a rozpětí. Kromě této metody je programem realizována také metoda označovaná jako Metoda SPC – Ford.

Navažovací systém pro pásové váhy a vstupní laboratoř

QTREE-EVL C/S je software, který snímá hodnoty navážky z on-line připojené řídicí jednotky pásové váhy a spolu s identifikacemi zadávanými z klávesnice nebo výběrem z číselníků a s hodnotami jakostních znaků zjištěných laboratoří vytváří vážní záznamy. Během vytváření záznamu je po odečtení srážek a zadání jednotkové ceny vypočtena hmotnost netto a cena v Kč a Euro.

Nástroje pro výrobce hotově baleného zboží označeného "e"


Všechny varianty systému QTREE (QTREE-CAQ Monitor.NET, QTREE-SPC C/S, QTREE-LAB C/S a QTREE-TEST C/S) lze vybavit interaktivními nástroji pro provádění kontroly variability plnění při výrobě hotově baleného zboží. Softwarové nástroje jsou vytvořeny v souladu s požadavky zákona č.505/1990 Sb. o metrologii ve znění zákona č. 119/2000 Sb a navazujících vyhlášek MPO.

Elektronický podpis – nová funkčnost informačního systému metrologie

Software QTREE-EM C/S „Informační systém metrologie" byl doplněn o nové funkce a technologie, které umožňují využít elektronický podpis při komunikaci mezi dodavateli kalibračních služeb a jejich uživateli. Spolu s možností ukládat do databáze systému přílohy záznamů o kalibraci v libovolném elektronickém formátu tyto technologie umožňují úplně opustit předávání, ukládání a následné archivování tištěných kalibračních protokolů v papírové podobě.

Strukturovaná vizualizace dat informačního systému laboratoře

QTREE-EV.NET je strukturovaná grafická nadstavba informačního systému laboratoře QTREE-LAB C/S, určená pro vrcholový management firmy a zejména pro management útvaru řízení jakosti. QTREE-EV.NET je rozšiřujícím modulem produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS, která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK pro oblast laboratoří a zkušeben.

Grafická nadstavba QTREE-EV.NET umožňuje napříč struktury sledovaných procesů definovat vlastní nezávislou strukturu libovolných grafických pohledů. Grafické pohledy na data jsou organizovány ve vlastní, předem připravené struktuře grafických skupin, předloh grafů a grafů samotných. Struktura grafických pohledů je vnitřně propojena se strukturou dat systému QTREE-LAB C/S. Uživatel systému QTREE-EV.NET - zpravidla vrcholový management, je však od struktury dat systému QTREE-LAB C/S zcela odstíněn a může se proto plně soustředit na informace, které mu systém poskytuje v přesně takové struktuře, kterou potřebuje pro své rozhodování.

Z technologického hlediska se jedná o aplikaci v prostředí Windows (95, 98, XP, NT, 2000, 2003, Vista 32/64bit, 7 32/64-bit) využívající client-server databázovou technologii.

Ovladače externích zařízení

Všechny varianty systému QTREE (QTREE-CAQ Monitor.NET, QTREE-SPC C/S, QTREE-LAB C/S a QTREE-TEST C/S) jsou vybaveny funkcemi, které zajišťují interaktivní vstup naměřených hodnot z externích měřicích zařízení, připojených prostřednictvím rozhraní RS232 k počítači. Vstupní panely, které jsou určeny pro zadávání naměřených hodnot jsou navrženy tak, že v každém okamžiku, kdy je očekáváno zadání hodnoty z klávesnice, je možný i přímý vstup hodnoty z měřidla.

Komunikaci mezi měřidly a programy zajišťují samostatné moduly - programové můstky - ovladače externích zařízení. Ke komunikaci mezi ovladači a volajícími programy je využívána technologii DDE (Dynamic Data Exchange). Každý ovladač je realizován jako samostatný "DDE Server" a volající program, který využívá služeb ovladače je realizován jako "DDE client". Komunikace mezi ovladačem a klientským programem probíhá obousměrně. To znamená, že klientský program není jenom v roli příjemce naměřené hodnoty ale poskytuje ovladači informace nutné pro komunikaci s externím zařízením (například číslo vstupního kanálu u vícekanálových zařízení). Z tohoto důvodu nemají ovladače zcela univerzální využití. Není například možné prostřednictvím těchto ovladačů přijímat hodnoty do tabulky programu MS Excel. Pro vstup dat z měřicích zařízení do tabulky programu MS Excel jsou k dispozici jiné, speciálně k tomu účelu vytvořené programy, uvedené na stránce  Automatizované měření do MS Excel.

V každém okamžiku mohou být v systémech QTREE aktivní maximálně tři ovladače, přičemž každý ovladač může v případě vícekanálových zařízení obsluhovat prakticky libovolný počet kanálů.

Zpracování dat provozní laboratoře, vstupní, výstupní a mezioperační kontroly pro MS DOS

TriLab je procesově orientovaný informační systém pro hodnocení jakosti výroby s výstupy, které jsou nedílnou součástí moderních způsobů řízení jakosti (TQM, TQC, QS apod.). TriLab zabezpečuje sběr, evidenci a vyhodnocování naměřených hodnot sledovaných jakostních znaků kontrolních vzorků a souvisejících technologických parametrů. Svým zaměřením je určen k aplikování v provozních laboratořích, centrálních laboratořích, řídicích centrech, pracovištích vstupní, výstupní a mezioperační kontroly.

Systém monitorování hmotnosti

QTREE-MCS zajišťuje nepřetržité monitorování hmotnosti ve výrobních provozech prostřednicvím vah připojených linkami RS422 ke vzdálenému centrálnímu počítači. Skládá se z klientské - QTREE-MCS Client a serverové - QTREE-MCS Server části. QTREE-MCS Client zobrazuje průběh a stav vážení a současně umožňuje konfigurovat jednotlivé měřicí kanály. QTREE-MCS Server monitoruje výstupy z vah, ukládá naměřená data do databáze a eviduje přihlášené klienty.

Nástroje pro vyšetřování způsobilosti měřidel

Systém QTREE-EM C/S je rozšiřitelný o moduly pro vyšetřování způsobilosti měřidel. K dispozici je pět metod, realizovaných samostatnými moduly, jejichž cílem je analyzovat opakovatelnost a reprodukovatelnost měření. Kromě těchto modulů jsou k dispozici k volnému použití jako webové aplikace Metoda R&R Online a Metoda SPC - Ford Online.

Nástroje pro kalibraci měřidel

Systém QTREE-EM C/S je rozšiřitelný o moduly pro kalibraci měřidel. K dispozici je šest modulů pro nejčastěji používaná měřidla. Systém lze dále libovolně rozšířit o další moduly QTREE, nebo o moduly vytvořené samotnými uživateli systému ve formátu MS Excel. Za tímto účelem je systém vybaven technologií, která umožňuje propojení hlavního programu s uživatelem vytvořenými předlohami ve formátu MS Excel.

Automatizovaný import dat z 3D stroje Carl Zeiss s řídicím programem CALYPSO

Systém QTREE-SPC C/S - Informační systém monitorování kvality byl doplněn o nové funkce, zajišťující plně automatizovaný import hodnot, naměřených prostřednictvím 3D souřadnicového stroje Carl Zeiss s řídicím programem CALYPSO. Import naměřených hodnot probíhá v reálném čase a zcela automaticky bez zásahu obsluhy.

Kontrolní a měřicí pracoviště pro MS DOS

TSPC-MP je programové vybavení, které zabezpečuje provádění měřicích úloh prostřednictvím měřicích přístrojů, procesorů, měřicích stanic a převodníků připojených k počítači.

Trestik Flight Book

 

Trestik Flight Book je software pro kompletní evidenci letů, letadel, výcviku, údržby, nákladů a pronájmu letadel, který je možné provozovat na mobilních telefonech s dotykovým displejem a operačním systémem Windows Mobile. Software je postaven na moderní databázové platformě Microsoft SQL Server Compact 3.5, která zajistí ve spojení se synchronizací vašeho mobilního telefonu s vaším PC vysokou míru zabezpečení proti ztrátě evidovaných údajů. Trestik Flight Book je vhodné provozovat jako hlavní evidenci vaší letecké činnosti, nebo i jako podpůrnou evidenci k vaší stávající papírové evidenci. Skutečnost, že svůj mobilní telefon nosíte stále při sobě, vám pomůže s pravidelnou aktualizací a zajistí pohodlný a velmi účelný přístup k celé evidenci vaší letecké činnosti.

Laboratorní deník pro MS DOS

TriDen je jednoduchý prostředek umožňující přirozený sběr a zpracování dat včetně jednoduchého a názorného posouzení standardnosti kvality výrobků a výrobních operací na malém počtu vzorků.

Mobilní sběr dat pro počítače PDA

QTREE-DC/RS232 PDA je software pro počítače PDA (Personal Digital Assistant), provozovaný pod operačním systémem Windows Mobile. Na rozdíl od software QTREE-DC/RS WiFi Client, který je on-line WiFi klientem v systému QTREE-SPC C/S, je určen pro mobilní sběr dat z měřicích přístrojů v režimu off-line.  Jedná se o zcela nezávislý software na ostatních produktech firmy TŘEŠTÍK. Součástí software je samostatný modul, umožňující definovat měřicí úlohy. Definice měřicích úloh jsou uloženy ve strukturovaných textových souborech. Data jsou ukládána rovněž ve strukturovaném textovém formátu se standardními oddělovači (TAB, CR, LF), které umožňují jejich následné zpracování standardními softwarovými rutinami, obvyklými u široké škály softwarových nástrojů pro zpracování dat (textové a tabulkové editory, statistický a vizualizační software). Typickými uživateli software jsou pracoviště, které potřebují sbírat různá provozní data a ta následně zpracovávat pomoci programu MS Excel či speciálních statistických nástrojů. Software je obvykle využíván k mobilnímu sběru dat z měřidel Mitutoyo®. Softwarové řešení je pojato obecně a může být z tohoto důvodu využito pro vstup dat z libovolných měřicích zařízení vybavených rozhraním RS232. Software lze provozovat na počítačích třídy PDA s operačním systémem WINDOWS CE (WINDOWS MOBILE), které jsou vybaveny rozhraním USB HOST nebo RS232.  Software výrazným způsobem rozšiřuje možnosti provozního nasazení počítačů PDA pro sběr dat.  Software je produktem z produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS, která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK.

Evidence a kalibrace měřidel pro MS DOS

EM 4.1 (MS DOS) je starší, přesto však u mnoha uživatelů stále využívanou aplikaci, provozovanou v prostředí MS DOS. Je to programové vybavení určené k evidenci měřidel a souvisejících servisních a kontrolních úkonů. Svým obsahem pokrývá celý sortiment měřidel (pracovní měřidla, stanovená měřidla, etalony, referenční materiály). Celková koncepce odpovídá platným normám pro oblast zavádění systémů řízení jakosti ve vztahu k metrologii (zákon č. 505, EN řady 45000 a ISO řady 9000 MSA). Programové vybavení je v současné době téměř u všech uživatelů nahrazeno soudobou, moderní, client-server verzí v prostředí Windows - QTREE-EM C/S "Informační systém metrologie". Prostřednictvím obou verzí tohoto programového vybavení je v současné době evidováno cca 600 000 měřidel u více než sta uživatelů, zejména v oblasti strojírenské výroby, těžké chemie, potravinářské chemie a energetiky.

Hledáteli soudobé, komplexní, důkladné a spolehlivé řešení metrolické evidence, pokračujte na: QTREE-EM C/S pro Windows

Statistické řízení procesů pro MS DOS

TSPC je programové vybavení zabezpečující sběr, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot pro statistickou kontrolu a statistické řízení výrobního procesu podle norem ISO 9000.

Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...